Stichting

ANBI

Statutaire Naam: Stichting Black Sheep Can Fly
RSIN: 857009862
Adres: Rhoneweg 6-10, 1043 AH Amsterdam

BESTUUR

Stichting BLACK SHEEP CAN FLY bestaat uit een bestuur met drie bestuursleden, conform de statuten. De onafhankelijke besluitvorming wordt gewaarborgd door gelijkheid van stemmen.

Dit bestuur vergadert eenmaal per kwartaal en is verantwoordelijk voor het beleid, financiën en overige bestuurlijke zaken. Alleen het bestuur is beslissingsbevoegd

De bestuursleden werken geheel op vrijwillige basis. Zij ontvangen noch een beloning, noch een onkostenvergoeding. De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar.

Het bestuur bestaat uit:

  • Joachim Fleury (voorzitter)
  • Rachelle Bottenbley (secretaris)
  • Marc Meijer (penningmeester)
Het Beloningsbeleid

Wij streven naar een beloningsbeleid voor iedereen die werkzaamheden voor ons verricht conform de Fair Practice Code en de CAO Theater en Dans. Bestuursleden worden niet beloond.

Financiën

Om de missie en visie van Stichting BLACK SHEEP CAN FLY te realiseren is vermogen nodig.

Hierbij wordt uitgegaan van productionele kosten en basiskosten om de stichting draaiende te kunnen houden.

Het totale vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

  • Sponsoring
  • Donaties
  • Giften
  • Subsidies
  • Bijdrage van activiteiten
  • Fondsenwerving

Stichting BLACK SHEEP CAN FLY is afhankelijk van sponsors, donateurs en begunstigden. Deze personen mogen niet over het vermogen van Stichting BLACK SHEEP CAN FLY beschikken alsof het zijn/haar eigen vermogen is.

Stichting BLACK SHEEP CAN FLY heeft geen winstoogmerk. Dit staat ook beschreven in de statuten.